Стручни жири на 15. Фестивалу камерних хорова и вокалних ансамбала у Крагујевцу чинили су др Золтан Шандор – диригент из Мађарске, др Санда Додик – теоретичар музике из Бањалуке и др Лазар Ђорђевић – композитор, а у одлукама о додели награда учествовали су такође и чланови његовог Уметничког савета, музиколози др Соња Маринковић и др Богдан Ђаковић.

Завршни концерт 15. Meђународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала уз Градски камерни хор Лицеум и здружене хорове учесника фестивала уз подршку Крагујевачког академског оркестра акордеониста под диригентским вођством проф. Предрага Костовића.🙌🎶

Четвртог дана Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала наступио је Омладински женски хор МKЦ из Скопља (Северна Македонија), Диригент: Сашо Татарчевски са извођењем дела Џез ЗаГлас у Свечаној сали Прве крагујевачке гимназије. Након тога наступила је Мушка вокална група Pannonica из Зрењанина (Србија), са уметнички руководиоцем Зорицом Kозловачки извођењем дела Музика, ружичаста и плава.

ДОБРОДОШЛИЦА ОСНИВАЧА И УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА ФЕСТИВАЛА ПРОФ. ДР МИЛОЈА НИКОЛИЋА

Поштовани посетиоци овог сајта, драги пријатељи,

У актуелном мору негативних и узнемирујућих информација, са радошћу саопштавам једну добру вест: Петнаести међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала Концепти (и даље носилац признања Европске Асоцијације Фестивалa ЕФФЕ) одржаће се у Крагујевцу у редовном термину, од 20. до 25. августа наредне, 2023. године!

Ово је, подсећам, првенствено фестивал нових програмских идеја о осмишљавању (драматургији) и, наравно, доброј реализацији целовечерњих концерата (догађаја, хепенинга, хорско-театарских представа и сл.) камерних хорова и вокалних ансамбала. Подразумева се притом да се то „ново концертно рухо“ може правити подједнако добро и од новог и од старог музичког материјала (па и од њихове добро смишљене комбинације), а његова презентација може (но не мора!) да садржи и разноврсне видове и форме синтеза различитих уметности и медија.

Осим овог главног програма, биће и другог заједничког рада – атељеа, трибина, семинара, округлих столова и сл.), као и задовољстава дружења и обилазака културних, историјских и природних знаменитости.

Град–домаћин је, као и увек до сада, Крагујевац, четврти по величини град у Србији, стара српска престоница, привредни и културни центар централне српске регије Шумадија. Део концерата одржаће се и у неколико оближњих градова и бања – преговори су у току.

Детаљно изложена правила Фестивала дата су на страници Пропозиције фестивала овог сајта. На фестивалском сајту можете видети и део материјала са досадашњих фестивалских сесија, колико да стекнете утисак о чему је реч и како је било. А увек може и боље – и од вас зависи!

Услови су за данашње време прилично повољни: не плаћа се било каква партиципација, а организатор обезбеђује (и плаћа) смештај и доручак – ручкови и вечере овде вас неће скупо стајати.

Рок за пријаву је 31. март 2023. године!  Kоначан избор хорова, односно ансамбaла биће обављен и достављен апликантима до 30. априла 2023. године. 

Јавите се, пишите, питајте, предлажите!

Срдачан поздрав,

Милоје Николић 

WELCOME OF THE FESTIVAL FOUNDER AND ARTISTIC DIRECTOR, PROFESSOR DR. MILOJE NIKOLIC

Dear visitors of this website, beloved friends,

In the current sea of negative and upsetting information, I am glad to reveal good news:

The Fifteenth International Festival of Chamber Choirs and Vocal Ensembles Concepts (the bearer of the quality stamp for remarkable arts festivals European Festivals Association – EFFE label) will be held in the regular term in Kragujevac, starting on August 20 and ending on August 25, the next year 2023..

This is, I remind you, firstly a festival of new program ideas in designing (dramaturgy) and in the absolutely good realization of the whole-evening concerts (events, happenings, choral-theatrical shows, etc.) of chamber choirs and vocal ensembles.

Clearly this „new concert outfit“ can be made equally well from new as well as old musical material (even from their well-thought-out combination), while its presentation can (but not necessarily!)

contain various types and forms of syntheses of different arts and media.

Apart from this main program, there will be other joint work – ateliers (studios), forums, seminars, round tables, etc.), as well as pleasures of socializing and tours of cultural, historical, and natural sights.

The host city is, as always, Kragujevac, the fourth largest city in Serbia, the old Serbian capital, and the economic and cultural center of the central Serbian region of Sumadija.

Some concerts will be held in several nearby towns and spas – negotiations are ongoing.

Detailed rules of the Festival are given on the page of this website – Festival Propositions.

On the festival website, you can also see part of the material from previous festival sessions, just to get an impression of what it is about and how it looked.

Needless to say, it can always be better – and this depends on you!

Festival Propositions

The conditions for today’s circumstances are quite favorable:

There is no participation fee, and the organizer provides (and pays) for accommodation and breakfast – lunches and dinners here will not cost you much.

The application deadline is March 31, 2023!

The final selection of choirs or ensembles will be made and delivered to applicants by April 30, 2023.

Call, write, ask, suggest!

Best regards,

Miloje Nikolic

ОСНОВНИ КОНЦЕПТ МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА КАМЕРНИХ ХОРОВА И ВОКАЛНИХ АНСАМБАЛА У КРАГУЈЕВЦУ

Међународни фестивал камерних хорова и вокалних ансамбала основан је 1995. године, на иницијативу Скупштине града Крагујевца и Академског камерног хора Лицеум из Крагујевца.

Аутор основне концепције Фестивала је акад. проф др Милоје Николић, оснивач и вишегодишњи уметнички руководилац и диригент хора Лицеум, редовни професор на Факултету музичке уметности у Београду.

Основно програмско усмерење Фестивала је презентација заокружених програмских концепата целовечерњих концерата камерних хорова и вокалних ансамбала – приказивање резултата звучних и теоријско-музиколошких истраживања на подручју драматургије програма за мале хорске, односно вокалне саставе (са или без инструменталне пратње). Могућа су и добродошла и истраживања која излазе из традиционалних оквира хорског концерта и праве искорак ка концептуалном синкретичном (мултимедијалном) уметничком догађају, али таквом да је у њему у првом плану ипак скупно певање.

Уз то, приликом оснивања, одређени су и следећи важни циљеви Фестивала:

– неговање племенитог звука ансамбала у различитим стиловима певања;

– стимулисање формирања, рада и развоја камерних хорова и вокалних ансамбала;

– приказивање резултата рада камерних хорова и вокалних ансамбала  пред домаћом и страном публиком и размена искустава у директним уметничким контактима са угледним камерним хоровима и вокалним ансамблима и стручњацима за њихову организацију и уметничко вођство, из земље и иностранства;

– давање потицаја композиторима за писање нових дела за камерне хорове и вокалне ансамбле, као и за успостављање чвршће директне сарадње између композитора и камерних хорова и вокалних ансамбала ;

– обогаћивање музичког живота земље, посебно града Крагујевца и централне Србије.

Музички центар је од 2011. године преузео организацију Фестивала, а од 2017.  Постао је део Европске асоцијације Фестивала ЕФФЕ.

         Фестивал се организује бијенално, у непарним годинама.

BASIC CONCEPT OF THE INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHAMBER CHOIRS AND VOCAL ENSEMBLES IN KRAGUJEVAC

 

The International Festival of Chamber Choirs and Vocal Ensembles was founded in 1995, on the initiative of the City Assembly of Kragujevac and the Academic Chamber Choir Liceum from Kragujevac.

          The author of the basic concept of the Festival is Acad. Prof. Dr. Miloje Nikolic, founder and longtime artistic director and conductor of the choir Liceum, full-time professor at the Faculty of Music in Belgrade.

          The main program direction of the Festival is the presentation of rounded program concepts of all-night concerts of chamber choirs and vocal ensembles – presentation of the results of sound and theoretical-musicological research in the field of program dramaturgy, for small choral and vocal ensembles (with or without instrumental accompaniment). A research that goes beyond the traditional framework of a choir concert and makes a step towards a conceptual syncretic (multimedia) artistic event is also possible. However, it should be designed in a way that group singing is still in the foreground.

          Besides, since its establishment, the following important goals of the Festival were determined:

          – Nurturing the noble sound of ensembles in different singing styles;

          – Stimulating the founding, work, and development of chamber choirs and vocal ensembles;

          – Presenting the results of chamber choirs and vocal ensembles in front of the home and foreign audiences, as well as exchanging experiences in direct artistic contacts with reputable chamber choirs and vocal ensembles and experts in their organization and artistic leadership, from the country and abroad;

          – Giving incentives to composers to write new works for chamber choirs and vocal ensembles, as well as to establish stronger direct cooperation between composers and chamber choirs and vocal ensembles;

          – Enriching the musical life of the country, especially of the city of Kragujevac and central Serbia.

          The festival is organized biennially, in odd years.